Kwaliteitsbeleid

Onze praktijk heeft het keurmerk van de ‘NHG- praktijkaccreditatie’. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor huisartspraktijken en wij zijn er trots op dat wij daaraan voldoen.

Daarbij willen wij meteen maar een misverstand uit de wereld helpen: accrediteren is niet echt leuk, en kost qua tijdsinvestering en financiën meer dan dat het oplevert. En dat terwijl accrediteren voor huisartspraktijken niet verplicht is.

Waarom doen we het dan? Waarom schrijven en herschrijven we al die protocollen, werkafspraken, jaarverslagen, beleidsplannen, inventariseren we de gevolgde scholingen, houden we de kwaliteit en accuraatheid van ons instrumentarium en apparatuur bij, maken we risico-inventarisaties voor patiëntveiligheid maar ook medewerkersveiligheid, doen we patiënttevredenheidsonderzoek en laten we ons als praktijk jaarlijks onder de loep nemen tijdens de audit?

“Niet omdat het moet, maar omdat het kan???”

Ook dat is niet helemaal waar. Wij vinden het belangrijk om naast werkplezier en voldoening ook volledig achter de kwaliteit van onze zorg te kunnen staan. En wij willen ons daarin transparant en toetsbaar opstellen, zodat ook voor u als patiënt zichtbaar is wat wij, achter de schermen, doen om die kwaliteit optimaal te houden.

Hoewel goede zorg niet echt te kwantificeren valt en niemand onfeilbaar is, vinden wij “zo goed als mogelijk” nastrevenswaardig. De “beste zorg” bestaat niet, maar dat houdt niet in dat je er niet je best voor moet doen.

Huisarts
Huisarts is een beschermde titel met landelijke eisen voor opleiding en uitoefening. Je bent huisarts als je na de studie geneeskunde, die opleidt tot basisarts, de huisartsopleiding hebt afgerond. Regels en kwaliteitscriteria voor deze opleiding, maar ook voor de beroepsuitoefening en het voeren van de huisartsentitel daarna, worden opgesteld door het ‘ College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde’  (CHVG) aan de hand van de ‘ Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg’ (BIG). De ‘ Huisarts- en Verpleeghuisartsregistratiecommissie’ (HVRC) voert deze regels uit en houdt toezicht op de naleving daarvan. De registratie wordt landelijk bijgehouden in het BIG-register alwaar alle BIG-geregistreerde hulpverleners in vermeld staan.

Voor ons als huisarts betekent dit dat wij elk jaar een verplicht aantal uren erkende nascholing moeten volgen. Daarnaast moeten we aantonen dat een minimaal aantal uren hebben gewerkt in zowel de eigen praktijk als op de huisartsenpost. Van een huisarts die hier niet aan voldoet, vervalt de registratie. Deze persoon mag in dat geval niet meer zelfstandig werken als huisarts.

Tijdens de uitoefening van ons vak hebben wij ons voorts te houden aan de ‘Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomsten’ (WGBO). Hierin stat beschreen wat de rechten en plichten van zowel de arts als de patient zijn.

Voor u als patient betekenen de kwaliteitscriteria dat u ervan uit kunt gaan dat wij als arts degelijk zijn opgeleid. Om goed op de hoogte te blijven zullen wij echter helaas soms afwezig zijn in verband met een bijscholing of een rustdag na een nachtdienst.

Verpleegkundige
Onze praktijkverpleegkundigen, POH somatiek en POH GGZ, zijn ook ingeschreven in het BIG-register en ook voor hen zijn de bovenstaande criteria van toepassing.

Wie of wat waakt nog meer over onze kwaliteit?

Huisartsen Eemland Ketenzorggroep
Via de Ketenzorggroep ‘Huisartsen Eemland’ geven we gestructureerde zorg aan onze patienten met Diabetes Mellitus; COPD en Astma en Hart- en Vaatproblemen. Huisartsen Eemland monitoort ons handelen nauwlettend en koppelt onze resultaten regelmatig aan ons terug. Op deze manier blijven we scherp op ons handelen en inzet.

NHG
In onze praktijk baseren wij ons medisch handelen zoveel mogelijk op de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit is de landelijke wetenschappelijke beroepsvereniging die er voor zorgt dat van de meeste aandoeningen die in de huisartspraktijk voorkomen, wordt uitgezocht war de beste medische onderzoeken en behandelingen zijn. Het NHG baseert zich op internationaal, gedegen en actueel wetenschappelijk onderzoek. 

Deze richtlijnen worden tevens ondersteund door de verschillende beroepsverenigingen van medisch specialisten. Daarnaast worden de richtlijnen niet beinvloed door de farmaceutische industrie of zorgverzekeraars.

De NHG heeft van de richtlijnen ook mooie patienteninformatie geschreven die u kunt vinden via Thuisarts.nl.

Ondertussen zijn de NHG-richtlijnen ook in vele andere landen toonaangevend.

Een richtlijn mag natuurlijk nooit een keurslijf zijn. Samen met u willen we goede, maar ook persoonlijke zorg leveren die aansluit bij uw situatie.

Farmacotherapeutisch Overleg
Samen met een groep huisartsen uit onder andere Hoevelaken en de plaatselijke apotheker is er regelmatig een ‘ Farmacotherapeutisch Overleg’ (FTO). Het FTO zorgt ervoor dat artsen en apothekers elkaar op de hoogte houden van de beste medicamenteuze behandelingen voor de besproken aandoeningen. Hierbij worden natuurlijk de NHG-richtlijnen zo veel mogelijk gebruikt.

NPA
Deze onafhankelijke rechtspersoon is door de NHG opgericht met als doel om de kwaliteit van de zorg in huisartsenpraktijken te evalueren en te toetsen. De NPA heeft een kwaliteitsverbeterend programma wat een huisartsenpraktijk helpt om de volledige praktijkvoering gestructureerd onder de aandacht te brengen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Na het doorlopen van het programma volgt een officiele ‘keuring’. Het verslag van deze keuring wordt voorgelegd aan een Commissie van Toekenning. Pas na goedkeuring van deze commissie mag een huisartsenpraktijk het keurmerk ‘NHG-geaccrediteerde praktijk’ voeren.

Voor het behoud van dit keurmerk is het van belang om de aangebrachte verbeteringen te borgen en nieuwe verbeteringen gestructureerd in te voeren. Jaarlijks worden geaccrediteerde praktijken bezocht door een auditor van de NPA om een en ander te controleren en te beoordelen. Bij onvoldoende resultaat kan het keurmerk weer worden ingetrokken.